Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Ochrana osobných údajov

Doprava a platba

1. Oblasť pôsobnosti a všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (-ďalej len „VOP“ ) sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované prostredníctvom lekárne Thea so sídlom Hviezdoslavova 428, 908 51 Holíč IČO : 37524992, (ďalej aj ako „predávajúci“).
1.2. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.3. Na všetky dodávky predávajúceho realizované prostredníctvom internetového výdaja sa vzťahujú tieto VOP predávajúceho. Kupujúci bude môcť objednávku odoslať až potom, čo na Webovom sídle vyjadrí svoj súhlas so znením VOP.

1.4. Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou (elektronická objednávka a jej potvrdenie) a týmito VOP. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je reklamačný poriadok internetového obchodu predávajúceho vedeného na webovom sídle predávajúceho www.lekarenprisrdiecku.sk (ďalej len „Webové sídlo“).

1.5. Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

1.6.Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru.
V prípade výdaja liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26

2. Sortiment tovaru

2.1. Sortiment internetového výdaja tvoria voľno predajné lieky, zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky a iné tovary uvedené na Webovom sídle

2.2. Pokiaľ sú predmetom internetového výdaja lieky, alebo zdravotnícke pomôcky, tento je limitovaný zo zákona spôsobom, kedy predmetom internetového výdaja môžu byť len na:

a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie Iia. skupiny alebo Iib. skupiny.

2.3. Sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom internetového výdaja je uvedený položkovite s označením názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, ak ide o liek, množstva liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Všetok zdravotnícky materiál (plienky, vložky, krytia a ostatné položky, ktoré su balené kusovo) je rozrátany na počet kusov v balení. Fakultatívne môže byť pri každej položke uvedený údaj o dostupnosti.

3. Prijímanie objednávok / uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru výlučne na základe elektronického formulára objednávky (ďalej len ako „Formulár objednávky“) uvedeného na webovom sídle predávajúceho. K vyplneniu Formulára objednávky možno pristúpiť bez registrácie na Webovom sídle.

3.2. Uzavretie kúpnej zmluvy
Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania,

b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“) .

3.2.1. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.2.2. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.2.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou), pričom v prípade platby ceny za tovar v hotovosti v prevádzke predávajúceho podľa čl 4.1 a ) VOP dôjde k prijatiu objednávky okamihom zaplatenia kúpnej ceny.

3.2.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

3.2.5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.2.6. Predávajúci môže zrušiť objednávku v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú zjavne omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku v prípade inej chyby informačného systému, a to najmä dostupnosť, skladové zásoby tovaru, akosti a pod.

3.2.7. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.


4. Dodacie podmienky

4.1. Tovar je dodávaný kupujúcemu v lehote uvedenej v potvrdenej objednávke. Dodacia lehote pre tovar ktorý je skladom k dispozícii je spravidla do 24 až 48 hodín od prijatia objednávky, v závislosti od spôsobu doručenia, ktorý si kupujúci zvolí. Termíny doručenia a cena poštovného (balík do hmotnosti 3kg) je určená v časti doprava a platba.

4.2. Termínom dodania nie je predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci ( vis maior ), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva aj lehota predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.

4.3. Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť, pričom ak je tovarom liek alebo zdravotnícky pomôcka, musí tak urobiť spôsobom a osobami na to určenými, v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.4. Súčasťou zásielky je aj dodací list, na ktorom predávajúci uvedie číslo objednávky aj údaje:

a) o lieku, ktorý je obsahom zásielky, s uvedením názvu lieku, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, veľkosti balenia lieku, počtu balení, šarže lieku, jednotkovej ceny lieku a celkovej ceny zásielky,
b) o zdravotníckej pomôcke, ktorá je obsahom zásielky s uvedením názvu zdravotníckej pomôcky, veľkosti balenia zdravotníckej pomôcky, počtu balení zdravotníckej pomôcky, jednotkovej ceny zdravotníckej pomôcky a celkovej ceny zásielky.

4.5. Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v potvrdení objednávky. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci.

4.6. V prípade, ak kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane kupujúceho, zmluva zaniká uplynutím piateho dňa odo dňa, kedy bol predávajúcemu tovar vrátený ako neprevzatý, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade zániku zmluvy je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie kupujúci zmaril, už uhradená, je predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá kupujúcemu.

4.7. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a to pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá mu tovar odovzdala. Ak pri tejto prehliadke kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený alebo že mu bol tovar dodaný v nesprávnom množstve, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je predávajúci oprávnený navrhnúť kupujúcemu dodanie náhradného tovaru bez týchto vád. V prípade schválenia návrhu kupujúcim, sa na dodanie náhradného tovaru ako aj ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP. Ak kupujúci návrh neschváli, predávajúci mu vráti uhradenú kúpnu cenu tovaru (ak bola kupujúcim zaplatená); kupujúci okrem vrátenia ceny nemá žiadne ďalšie nároky.

4.8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a podpísania preberacieho listu kurierskej spoločnosti.

4.9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovar.

4.10. Zásielkový výdaj sortimentu ponúkaného na Webovom sídle sa realizuje len na území Slovenskej republiky.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas a riadne tak, bude táto uvedená v potvrdenej objednávke, ako aj v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade.
5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru
5.3 Všetok zdravotnícky materiál (plienky, vložky, krytia a ostatné položky, ktoré sú balené kusovo) sa dajú zakúpiť výlučne ako celé balenie, pričom cena je uvedená za kus, nie za balenie.
5.4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť:

a) platbou v hotovosti (priamo v priestoroch verejnej lekárne).

b) platbou na dobierku kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platba sa zrealizuje v hotovosti alebo kartou.

c) kartou priamo na našom webe
5.5. Daňový doklad-y za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky emailom. Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom

6. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

6.1. Podmienky odstúpenia od zmluvy, vrátenia liekov a zdravotníckych pomôcok, reklamácie a uplatnenia nárokov pri reklamácii tovaru ustanovuje reklamačný poriadok predávajúceho.

7. Ochrana osobných údajov

Celé znenie si môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

8. Hodnotiace formuláre

8.1. Zákazníkom sú zasielané hodnotiace dotazníky od tretích strán (porovnávacie portály - heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), v rámci ktorých zakazník vyjadrí svoju spokojnosť s nákupom.

9. Kontakty

9.1. Adresa prevádzky lekárne, kde môže kupujúci alebo odberateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami je: Lekáreň THEA, Hviezdoslavova 428, 90851 Holíč

Telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom zásielkového výdaja je nasledovný:
lekarenthea@stonline.sk +421 34 660 24 21 alebo +421 34 660 24 22

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 11.10.2020

10.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.

hore

Doprava a platba

 1. Osobný odber - Lekáreň Thea, Hviezdoslavova 428, Holíč 90851 - V hotovosti
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • Lekáreň Thea, Lekáreň Thea, Hviezdoslavova 428, Holíč
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 2. Osobný odber - Lekáreň Thea, Hviezdoslavova 428, Holíč 90851 - Platba kartou online
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • Lekáreň Thea, Lekáreň Thea, Hviezdoslavova 428, Holíč
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 3. SPS zásielková služba - Dobierka
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 50 EUR a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu a platbu je 4,70 EUR
  • Cena za dopravu od 5kg do 20kg je 8 EUR
 4. SPS zásielková služba - Platba kartou online
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 50 EUR a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu a platbu je 4,00 EUR
  • Cena za dopravu od 5kg do 20kg je 8 EUR

hore